Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Povinně zveřejňované informace - Podnik města Slavonice s.r.o.

 +420 384 493 217
  info@pmsi.cz
 +420 384 493 217          info@pmsi.cz
Odhlášení
Untitled Page
Podnik města Slavonice s.r.o.
Přejít na obsah
 »   společnost »    povinně zveřejňované informace  
Povinně zveřejňované informace
1. Název
Podnik města Slavonice s.r.o.
2. Důvod a způsob založení
Obchodní společnost Podnik města Slavonice s.r.o., (dále PMS s.r.o.), vznikla 18.12.1997 jako nástupce příspěvkové organizace Podnik města Slavonice,  která byla zřízena usnesením tehdejšího MěÚ 12.1.994, Byla založena k zajištění komunálních služeb na základě usnesení zastupitelstva Města Slavonice, IČO 00247456, které je zřizovatelem PMS s.r.o., a to zakladatelskou listinou o založení společnosti s ručením omezením. PMS s.r.o. provozuje svou činnost za podmínek stanovených zakladatelskou listinou a zákonem o obchodních korporacích a na základě principu péče o všestranný rozvoj Města Slavonice a o potřeby jeho obyvatel. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. PMS s.r.o. nemá nadřízený orgán ve smyslu § 178 správního řádu. V odvolacím řízení a v řízení o stížnosti dle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. proto dle § 20 odst. 5 cit. zákona rozhoduje jednatel PMS s.r.o..
3. Organizační struktura
Organizační schéma je zveřejněno na webu www.pmsi.cz
4. Kontaktní spojení
Polní 61, Slavonice, 378 81, tel. 384 493 2017
4.1.    Kontaktní poštovní adresa
Polní 61
Slavonice
378 81
4.2.    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Sídlo
Polní 61, Slavonice, 378 81
4.3.    Úřední hodiny
Sídlo
Provozní doba: 6.00 – 14.30 hodin
4.4.    Telefonní čísla
Sídlo
384 493 2017
4.5.    Čísla faxu
PMS s.r.o. nepoužívá fax, využijte obecnou emailovou adresu info@pmsi.cz
4.6.    Adresa internetové stránky
https://www.pmsi.cz/
4.7.    Adresa e-podatelny
PMS s.r.o. nemá e-podatelnu. Další elektronické adresy
ID datové schránky: 5fptumd
Obecná schránka el. pošty: info@pmsi.cz
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny účely: 6100010668/7940
6. IČO
25170872
7. Dokumenty
7.1.    Seznamy hlavních dokumentů
Zakladatelská listina ze dne 19.6.2014
Organizační řád
Organizační struktura
7.2.    Rozpočet
Rozpočet není sestavován. Výroční zprávy za minulé roky vč. účetních závěrek jsou zveřejněny ve Sbírce listin PMS s.r.o. v obchodním rejstříku.
8. Žádosti o informace
PMS s.r.o. postupuje při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn (dostupný např. na http://portal.gov.cz).
9. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání lze učinit písemně na adresu Polní 61, Slavonice, 378 81, elektronicky na adresu info@pmsi.cz nebo prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky 5fptumd. S výjimkou žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. není žádostí ani dalším podáním zahájeno správní či jiné řízení.
10. Opravné prostředky
PMS s.r.o. nerozhodují o právech a povinnostech osob, proti jejich postupu a rozhodnutím nejsou s výjimkou poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. opravné prostředky přípustné.
11. Formuláře
Pro činnosti PMS s.r.o. nejsou formuláře stanoveny ani používány.
12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Pro činnost PMS s.r.o. není s výjimkou žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. stanoven postup ani lhůty, které by musela PMS s.r.o. dodržovat při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů. Popis postupu podávání žádostí o informace vč. lhůt upravuje zákon č. 106/1999 Sb.
13. Předpisy
13.1.Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn
(dostupný např. na http://portal.gov.cz; nebo k nahlédnutí v sídle PMS s.r.o.).
13.2.Vydané právní předpisy
PMS s.r.o. nevydala žádné právní předpisy.
14. Úhrady za poskytování informací
14.1.Sazebník úhrad za poskytování informací: www.pmsi.cz
V případě PMS s.r.o. nelze nadřízený orgán určit dle § 178 správního řádu. V odvolacím řízení a v řízení o stížnosti proto dle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. rozhoduje jednatel PMS s.r.o.. Jednatel PMS s.r.o. dosud nevydal žádná usnesení o výši úhrad dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. v případě odvolání nebo stížnosti.
15. Licenční smlouvy
15.1.Vzory licenčních smluv
K poskytování informací PMS s.r.o. nejsou potřebné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.
15.2.Výhradní licence
K poskytování informací PMS s.r.o. nejsou potřebné výhradní licenční smlouvy podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2012 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2012 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2012 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2012 nejsou k dispozici.
Za rok 2013 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2013 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2013 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2013 nejsou k dispozici.
Za rok 2014 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2014 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2014 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2014 nejsou k dispozici.
Za rok 2015 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2015 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2015 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2015 nejsou k dispozici.
Za rok 2016 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2016 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2016 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2016 nejsou k dispozici.
Za rok 2017 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2017 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2017 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2017 nejsou k dispozici.
Za rok 2018 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2018 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2018 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2018 nejsou k dispozici.
Za rok 2019 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2019 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2019 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2019 nejsou k dispozici.
Za rok 2020 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2020 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2020 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2020 nejsou k dispozici.
Za rok 2021 byly PMS s.r.o. podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2021 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí PMS s.r.o.  jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč.  Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo PMS s.r.o. za rok 2021 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2021 nejsou k dispozici.
+420 384493217
+420 725699698
Podnik města Slavonice s.r.o.
WSX5   HTML5
znacka
Tel: +420 384 493 217
Tel: +420 725 699 698
info@pmsi.cz

IČ: 25170872
DIČ: CZ25170872
ID dat. schránky: "5fptumd"

IČ provozovny: 1000166520

SÍDLO FIRMY
Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61
Slavonice
378 81

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá:     7:00 - 11:30
                 12:00 - 14:30

Slavonice
Společnost
Správa
Služby
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
SÍDLO FIRMY
Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61
Slavonice
378 81

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá:     7:00 - 11:30
                 12:00 - 14:30

Návrat na obsah