Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Žádosti o poskytnutí informací - Podnik města Slavonice s.r.o.

 +420 384 493 217
  info@pmsi.cz
 +420 384 493 217          info@pmsi.cz
Odhlášení
Untitled Page
Podnik města Slavonice s.r.o.
Přejít na obsah
 »   společnost » povinně zveřejňované informace »  žádosti o poskytnutí informací  
Žádosti o poskytnutí informací
 Žádosti o informace

 • Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 • Ústní žádost lze podat osobně v sídle společnosti Podnik města Slavonice s.r.o. na adrese Polní 61, 378 81 Slavonice, v kanceláři jednatele společnosti, nebo telefonicky na telefonním čísle 384 493 205. Jednatel může žadatele o informaci vyzvat k podání písemné žádosti.
 • Písemnou žádost je možné podat dopisem doručeným na adresu Podnik města Slavonice s.r.o., Polní 61, 378 81 Slavonice, nebo zaslat na e-mail jednatel@pmsi.cz a další  možností je zaslání požadavku přes datovou schránku  ID: 5fptumd.
 • V případě písemné žádosti z ní musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt, tj. Podnik města Slavonice s.r.o.
 • Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, povinný subjekt vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
 • Nerozhodne-li povinný subjekt o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
 • Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nepřesahující náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výši úhrad za poskytování informací povinný subjekt stanovil v „Ceníku poskytovaných informací“ dostupném na www.pmsi.cz.
 • V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Pokud žadatel nesouhlasí s výší úhrady sdělené mu povinným subjektem, může proti sdělení o výši úhrady podat stížnost (viz níže v bodě 11.). Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
 • Podrobnější úpravu postupu při poskytování informací upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Příjem žádostí a dalších podání

 • Jiné žádosti a další podání než žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze adresovat příslušným osobám uvedeným zde: www.pmsi.cz

  Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutím povinného subjektu ve věci poskytování informací dle č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné podat následující opravné prostředky:
A)  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud:
 • jej povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci,
 • žadateli po uplynutí zákonné lhůty nebyla požadovaná informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady sdělené mu povinným subjektem.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
 • doručení sdělení, kterým povinný subjekt odkáže žadatele na zveřejněnou informaci,
 • doručení sdělení, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu,
 • doručení oznámení o výši úhrady požadované povinným subjektem za poskytnutí informace,
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
 • Stížnost se podává společnosti Podnik města Slavonice s.r.o., Lze jí podat písemně způsoby uvedenými výše (včetně podání prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo datové schránky), nebo ústně v sídle společnosti Podnik města Slavonice s.r.o. na adrese Polní 61, 378 81 Slavonice, v kanceláři jednatele společnosti. Nelze-li ústně podanou stížnost ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji činí, jaké žádosti o informace se týká a z jakého důvodu stížnost podává.
 • O stížnosti rozhoduje jednatel společnosti Podnik města Slavonice s.r.o.
 • Jednatel společnosti rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.

B) Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.
 • Odvolání se podává společnosti Podnik města Slavonice s.r.o., lze jej podat písemně způsoby uvedenými výše (včetně podání prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo datové schránky), nebo ústně do protokolu v sídle společnosti podnik města Slavonice s.r.o., Polní 61, 378 81 Slavonice, v kanceláři jednatele společnosti. O odvolání rozhoduje jednatel společnosti Podnik města Slavonice s.r.o.
 • Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí v odvolání uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě též elektronickou adresu pro doručování.
 • Pokud je žadatelem právnická osoba, musí v odvolání uvést svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
 • Jednatel společnosti Podnik města Slavonice s.r.o. rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání bylo doručeno.
Celé znění zákona si můžete přečíst zde: 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PDF)
+420 384493217
+420 725699698
Podnik města Slavonice s.r.o.
WSX5   HTML5
znacka
Tel: +420 384 493 217
Tel: +420 725 699 698
info@pmsi.cz

IČ: 25170872
DIČ: CZ25170872
ID dat. schránky: "5fptumd"

IČ provozovny: 1000166520

SÍDLO FIRMY
Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61
Slavonice
378 81

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá:     7:00 - 11:30
                 12:00 - 14:30

Slavonice
Společnost
Správa
Služby
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
SÍDLO FIRMY
Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61
Slavonice
378 81

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá:     7:00 - 11:30
                 12:00 - 14:30

Návrat na obsah